ยินดีต้อนรับเข้าสู่...รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู Information and Communication Technology for Teachers (PC54504) สำหรับนักศึกษา ค.บ.2 การประถมศึกษา หมู่1, หมู่ 2, และ หมู่3
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู
Information and Communication Technology for Teachers

คำอธิบายรายวิชา
ความ รู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น ไมโครคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสารข้อมูล ระบบเน็ตเวิร์ก ระบบซอฟต์แวร์ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เครื่องมือการเข้าถึงสารสนเทศ ทักษะการเข้าถึงสารสนเทศ ฐานข้อมูลสารสนเทศ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และการอ้างอิง ฝึกปฏิบัติการ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมได้

วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2556

การบ้าน..ครั้งที่ 1

คำสั่ง..ให้นักศึกษาสร้่างบล็อกและสร้างบทความตามคำสั่งต่อไปนี้

1. ตกแต่งบล็อกLiftstyle ตามความต้องการของตนเอง
2. ตกแต่งบล็อกคุณธรรมจริยธรรม และใส่บทความ 5 บทความ ดังนี้
    - โดย บทความที่ 1 คุณธรรมจริยธรรมความเป็นครู
    - โดย บทความที่ 2-3 ประเพณีไทย
    - โดย บทความที่ 4 การละเล่นของไทย
    - โดย บทความที่ 5 วันสำคัญทางศาสนา
3. ตกแต่งบล็อกหลัก
    - ใส่บทความเกี่บวกับเทคโนโลยี
    - เพิ่ม Gadget เรียบร้อย
4. สร้าง TabLink ให้กับล็อคทุกบล็อค เพื่อเชื่อมโยงหากันได้ทุกห้อง
5. การใส่บทความ ให้ใช้เครื่องมือ "แทรกการข้าม" และ "ลิงค์" ด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น