ยินดีต้อนรับเข้าสู่...รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู Information and Communication Technology for Teachers (PC54504) สำหรับนักศึกษา ค.บ.2 การประถมศึกษา หมู่1, หมู่ 2, และ หมู่3
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู
Information and Communication Technology for Teachers

คำอธิบายรายวิชา
ความ รู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น ไมโครคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสารข้อมูล ระบบเน็ตเวิร์ก ระบบซอฟต์แวร์ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เครื่องมือการเข้าถึงสารสนเทศ ทักษะการเข้าถึงสารสนเทศ ฐานข้อมูลสารสนเทศ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และการอ้างอิง ฝึกปฏิบัติการ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมได้

วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2556

การบ้าน..ครั้งที่ 4


หัวข้อรายงาน (20 คะแนน)
1.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3.คอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ และซอฟแวร์
4.ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
5.การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน

ช่วงวันที่นำเสนอ
- สาขาวิชา ค.บ.2 การประถมศึกษา ม.1, ม.3 /รายงาน+Present วันจันทร์ 16 กันยายน 56
- สาขาวิชา ค.บ.2 การประถมศึกษา ม.2 /รายงาน+Present วันพุธที่ 18 กันยายน 56


รายละเอียดในการทำรายงาน (20 คะแนน)
- รูปเล่มรายงาน 10 คะนน(งานกลุ่ม) ประกอบด้วย ปกหน้า-ปกหลัง, คำนำ, สารบัญ, เนื้อหา+ภาพประกอบ, บรรณานุกรม (ส่งรูปเล่มพร้อมกับแผ่นPresent Powerpoint)
- การนำเสนอ 10 คะแนน(นำเสนอเป็นรายบุคคล) ประกอบด้วย การเตรียมตัว, การแนะนำตัว, การพูดนำเสนอน่าสนใจ, การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ฟัง

วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2556

การบ้าน..ครั้งที่ 3สั่งการบ้าน โดยเพิ่มบทความและตัวตกแต่งบล็อก ดังนี้

- Blog กิจกรร- ให้เพิ่มบทความเกี่ยวกับกิจกรรมไม่ต่ำกว่า 3 บทความ/กิจกรรม โดยมีเงื่อนไข คือ
1.ต้องใส่รูปภาพกิจกรรมของนักศึกษา ตามความเหมาะสม (อย่าให้น้อยเกินไปและมากเกินไป)
2.ระบุชื่อ หัวเรื่องของกิจกรรมนั้นด้วย
3.อธิบายด้วยว่าแต่ละกิจกรรมทำอะไร และได้รับประโยชน์อะไรจากกิจกรรมนั้นๆ
4.ตกแต่งบล็อกให้สวยงาม โดยเพิ่ม Gadget ตามความเหมาะสม (อย่าให้น้อยเกินไป)

- Blog การประถมศึกษา - ให้ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการสอนของประถมศึกษาของกลุ่มสาระ 8 กลุ่มสาระ ซึ่งให้เลือกมา 2 กลุ่มสาระในการสอนประถมศึกษา ตามความถนัด โดยแบ่งเนื้อหาในแต่ละกลุ่มสาระ ออกเป็น 3 หัวข้อ/บทความ โดยมีเงื่อนไข คือ
1.ให้มีภาพประกอบของเนื้อหา
2.เมื่อใส่เนื้อหาบทความ โดยให้ใช้เครื่องมือ"แทรกการข้าม"
3.ให้ใส่ภาพเคลื่อนไหว(VDO) ที่เหมาะสมกับเนื่อหา
4.ให้ใส่แหล่งอ้างอิง หรือ แหล่งที่มา โดยให้ใช้เครื่องมือ"ลิงก์"
5.ตกแต่งบล็อกให้สวยงาม โดยเพิ่ม Gadget ตามความเหมาะสม (อย่าให้น้อยเกินไป)

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556

การบ้าน..ครั้งที่ 2

งานรายบุคคล 10 คะแนน


ทำรายงาน**(โดยการเขียน)

1. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
    - ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
    - บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีต่อสังคม
2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
    - องค์ประกอบและขั้นตอนของระบบสารสนเทศ
    - ระะบบและวิธีการเชิงระบบ
3. อินเทอร์เน็ต
    - ความหมายและความสำคัญของอินเทอร์เน็ต
    - ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
4. จงยกตัวอย่าง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอน

**แหล่งอ้างอิง จากหนังสือ3เล่มขึ้นไป
**ถ้าต้องการใช้รูปภาพ ให้นำภาพมาตัดแปะได้
**ให้จัทำเป็นรูปเล่มรายงาน โดยต้องมี ปกหน้า-คำนำ-สารบัญ-บรรณานุกรม
(หน้าปกรางานสามารถพิมพ์ได้)

คู่มือการสร้างแบบสำรวจด้วยเว็บ Polldaddy

คู่มือการสร้างE-bookออนไลน์ ด้วยโปรแกรม ISSUU

คู่มือการสร้างเว็บบล็อก

วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2556

การบ้าน..ครั้งที่ 1

คำสั่ง..ให้นักศึกษาสร้่างบล็อกและสร้างบทความตามคำสั่งต่อไปนี้

1. ตกแต่งบล็อกLiftstyle ตามความต้องการของตนเอง
2. ตกแต่งบล็อกคุณธรรมจริยธรรม และใส่บทความ 5 บทความ ดังนี้
    - โดย บทความที่ 1 คุณธรรมจริยธรรมความเป็นครู
    - โดย บทความที่ 2-3 ประเพณีไทย
    - โดย บทความที่ 4 การละเล่นของไทย
    - โดย บทความที่ 5 วันสำคัญทางศาสนา
3. ตกแต่งบล็อกหลัก
    - ใส่บทความเกี่บวกับเทคโนโลยี
    - เพิ่ม Gadget เรียบร้อย
4. สร้าง TabLink ให้กับล็อคทุกบล็อค เพื่อเชื่อมโยงหากันได้ทุกห้อง
5. การใส่บทความ ให้ใช้เครื่องมือ "แทรกการข้าม" และ "ลิงค์" ด้วย